සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Thursday, December 1, 2016

How To Samsung Galaxy Note3 SM-N900 Official Firmware ( Google Drive Link )


Download Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Firmware

Country: India
Android Version: 4.3
Product code: INU
PDA: N900XXUCMK2
CSC: N900ODDCMK1
Download

Country: India
Android Version: 4.4.2
Product code: INU
PDA: N900XXUENI1
CSC: N900ODDENF1
Download

Country: India
Android Version: 5.0
Product code: INU
PDA: N900XXUEBPB1
CSC: N900ODDEBPB1
Download


0 comments:

Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.