සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය

Monday, June 5, 2017

Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510 Official Nougat UpdateSamsung Galaxy A5 2016  Android 7.0 Download 

SM-A510F Download  Link

SM-A510FD Download Link

Post Updating

Saturday, May 20, 2017

Lenovo A5800D Official FirmwareOn this page, you will find the official link to download Lenovo A5800D Stock Firmware ROM (flash file) from GoogleDrive. Firmware comes in a zip package, which contains Flash File, Flash Tool, Driver and How-to Manual.

Download

Lenovo_A5800D_MT6752_S104_1504261730_V1_MP_CN

How to Flash

Step 1: Download and extract the stock firmware on your computer.
Step 2: After extracting you will find the SP Flash Tool, Driver and instruction manual.
Step 3: Install the USB Drivers (skip if drivers are already installed).
Step 4: Open the SP Flash Tool and load the Scatter File from the firmware folder.
Step 5: Connect your Smartphone to the computer using the USB Driver.
Step 6: Click on Upgrade / Download Button in the SP Flash Tool to Begin the Flashing.
Step 7: Green Ring will appear at the end of successful Flash.


Important Notes:

[*] Take a Backup of your personal data before flashing or installing the firmware on your smartphone. As this helps you to recover the personal data whenever any thing wrong happens.

Friday, May 19, 2017

Samsung Galaxy C5 SM-C5000 Firmware ( 6.0.1 )


On this page, you will find the official link to download Samsung Galaxy C5 SM-C5000 Stock Firmware ROM (flash file) from GsmHost. Firmware contains Flash File Only.

Download Samsung Galaxy C5 SM-C5000 Firmware

Country: China (Open China)
Android Version: 6.0.1
Product code: CHC
PDA: C5000ZCU1AQC1
CSC: C5000CHC1AQC1

Download Firmware

Gsmhostcloud.com No Speed Limit

Thursday, May 4, 2017

Dharma Durai 2016 සිංහල Subtitles දමිල Movie


ධර්මදුරෙයි කියන්නේ බේබද්දෙක්. පිටිසර ගමක ඉන්න ධර්මදුරෙයිගේ පවුලේ අම්මා, අක්කා අයියලා ඉන්න පවුලක් තාත්තා ොඩි කාලයේ මියගින්. ධර්මා අනිත් අයට පෙන්නන්න බැ. එයට හෙතුව ආපසු ගෙදර එන්නේ හොදටම බිලා ගෙදර අයට අවනමිබු කරලා.දවසක් කමරයක හිර කරනවා.අමිමට බත් එක දෙන ගමන් කියත් තලයක්  දෙනවා අවුරුද්දකට විතර ගමෙින් පිට වෙිලා ඉන්න කියලා.ගෙදර සල්ලි වගයක් නැතිවෙිනවා. එක ධර්මා අරන් යයිද.... 

තව සිදුවිමි කිපයක් වෙිනවා ඇත්තටම ධර්මා කවුද එහෙනමි movie Download කරලාම බලමු

ස්ටෙලා  (සෘස්ති), අන්බු-සෙල්වි (අයිශ්වර්යා) සහ සුභාෂිනී (තමන්නා) 

Torrents Download

| HDRip | x264 | 480p | 425MB |    

19732bb004cdb93e40596a4c0f458ec08f712c6c

| HDRip | x264 | 700MB |    

6de28c482b5e0a9841b1639c0533d49b5869eae6

 | HDRip | x264 | 480p | 1.4GB |    

f2936133a4401830b117222de3bc2d802774ff39

Direct Download

| HDRip | x264 | 480p | 425MB |   

| HDRip | x264 | 733MB |                        


| HDRip | x264 | 720p | 1.4GB |  
   

Wednesday, April 19, 2017

Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510K phone How to version 6.0.1 Marshmallow RootSamsung Galaxy J5 2016 SM-J510K phone How to version 6.0.1 Marshmallow Root

Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510K those phone holder 
Blame how to version 6.0.1 Marshmallow Root. 

In this version of the phone Marshmallow 6.0.1 Root, press 
TWRP Recovery installed before the game, The file then Supersu.zip 
Custom Recovery mode can easily flash and Root.

note 
===== 
# The method described phones Galaxy J5 2016 SM-J510K 
Adding private and other devices. 

# Root phone can make wine in the phone's warranty. 

Follow to #Root Instruction. 

# Phone Brick was thankful that something organic (technical) 0. 

# Backup phone could erase much of the time. 

# Phone battery must be at least 50-60% charge. 

Some of the good of the Root 

1. Your phone, you can install Custom Rom & Kernel. 

2. Ads Block. 

3. Performance and battery life of the 0 
You can customize the background process management. 

4. Using Titanium Backup Data recovery apps 
apps and data Backup & Restore can easily take it. 

5. Unwanted apps and bloatware software 
It can easily uninstall. 

requirements 

1. Samsung USB Driver for window 

2. TWRP Recovery for Galaxy J5 2016 SM-J510K 

3. Odin Flash Tool 

4. BETA-SuperSU-v2.74-2

Samsung Android USB Driver for Windows

Download the latest Odin flashing Tool

TWRP Recovery for Samsung Galaxy J5 2016 SM -J510K

Download SuperSu.Zip

How to install TWRP Recovery 


1. OEM & USB Debugging mode on my phone open 

2. Download and fill the resulting Odin zip file 

3. Download the resulting file twrp recovery.zip 
0 is going to extract the zip file 

4. Open Odin gave the tap where AP or PDA 
Download file twrp recovery.zip recording. 

5. And then put the phone in Download mode. 
volume down + Home + power 
And then tap the volume up button. 

6. Download mode 0 if you have a computer and phone to connect. 

7. Odin Flash Tool Remove the check from the auto reboot. 

8. Odin phone cared Start alone prompt. 

9. Process has been waiting to complete a successful Odin 
When the PASS device which is connected to the computer via USB cable is unplugged. 

10. Turn your device off and Volume Up + Home + Power Keys 
Pair Custom Recovery Mode by pressing 0. 

11. Team win twrp recovery screen if you come up with 
Twrp Recovery installed on your phone. 

How SuperSU-update.zip Root 

1. Open the phone OEM & USB Debugging mode. 

2. Add SuperSU-update.zip file into the SD card.

3. The phone gave the press the Volume Up + Home + power series 
Custom Recovery mode 0. 

4. Custom recovery mode to create a Nandroid Backup of the time. 

(So ​​what Backup, simply click and backup phone 
If something happened to the original Stock Rom already installed Custom Recovery 
Position can be easily Restore) 

5. Install Custom Recovery mode tap. 

6. Install SuperSU-update.zip Reboot button. 

7. Power will open again when your phone has root access. 

8. RootChecker test. 

Tuesday, April 18, 2017

Incoming Call Lock 1.4 APK

Incoming Call Lock Descriptions

This is a must have application. This application will protect your phone's Incoming call to be picked by some one else. This application will not allow any one to see the caller's number, name or any other details as the password input screen will be up on the screen.
Features:-
** Enable/Disable Incoming Call Lock
** Enable/Disable Sound
** Enable/Disable Vibration
** Change Password
Note:- Default Password is 1234.

What's New in 1.4
version 1.3
** Backgrounds Setting Added
** Pattern Visibility Setting
version 1.2.2
** Earphone pick up prevention.
** Pattern Lock Added
** Lock Scheduling
** Lock killing Prevention
version 1.2.1
** Minor Bugs Fixed
version 1.2
** More Responsive Than before
** Call Blocking Feature
** Selective Call Lock
** Now Available for Lollipop and Marshmallow
version 1.1
** Multi-Language support added.
** New user interface.
** Dropped Lollipop Devices

Google Play 

APK File

Friday, April 14, 2017

Samsung Galaxy S4 Android Nougat Fixed Firmware


Super WizCyan S8/S7/S6 [Debloated 758.1 MB
 + Addon Package] 26 March 2017 

Example:  Samsung Air Wake Up
➢ Samsung Air Command
➢ Samsung Baby Crying
➢ Samsung SBrowser (Internet browser)
➢ Samsung Clock Widgets
➢ Samsung Dictionary
➢ Samsung Drive Mode (Install TTS & S-Voice as well)
➢ Samsung Easy Mode (+ Easy Mode widgets)
➢ Samsung E-Mail
➢ Samsung File Manager
➢ Samsung FindMyMobile (Remote controls) 
➢ Samsung Fonts
➢ Samsung Game Tuner......... and other


Preview Rom:  https://forum.xda-developers.com/galaxy-s4/i9505-develop/rom-super-wizcyan-29-nov-15-t3259562


                 ⬇ DOWNLOAD ⬇

Download ROM: https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120719425

Addon Package: https://www.androidfilehost.com/?fid=817550096634757276

Supported devices

I9505 I9515 & I545. Go to side xda developer for information 🔝🔝🔝

Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.