සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Saturday, November 12, 2016

Samsung Galaxy S4 SHV-E330S,K,L Active Center Clock in lockscreen & Last spoke


මේ  mod එක  apply කරන්න නම් ෆෝන් එක  root කරල තියෙන්න ඕනෙ  How to root
මුලින්ම Es File Explorer ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරල ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න playstore එකෙන්.
Es File Explorer එක ඕපන් කරල root permission grant කරන්න. How to Grant root permissions

system folder එකේ තියන  build.prop ෆයිල් එක  Es note editor එකෙන් ඕපන්කරගන්න.system>build.prop
පහල දීල තියන  command ටික හොයාගන්නimage එකේ විදිහට  change කරල  save කරන්න.දුරකථනය SHV-E330S නමි

ro.product.name=sm-n900s
ro.product.device=sm-n900s

දුරකථනය SHV-E330K නමි

ro.product.name=sm-n900k
ro.product.device=sm-n900k

දුරකථනය SHV-E330L නමි

ro.product.name=sm-n900l
ro.product.device=sm-n900l

ලේස  වෙනස් කරන්න

දැන් phone එක  restarකරන්න .center clock & Last spoke එක  active වෙලා ඇති0 comments:

Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.