සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Sunday, October 18, 2015

Samsung Galaxy S4 SHV-E300S S6 Edge Style Fixed Lollipop Firmware


FEATURES

❥ ONE TAR FILE INCLUDING ALL ( FLASH IN ODIN DIRECTLY! NO UPDATING TO LOLLIPOP REQUIRED! )
❥ CWM RECOVERY INCLUDED
S6 Accuweather
- S6 TouchWiz Home with Themes Support
- S6 Message App with floatting message support
- S6 Settings
- S6 Keyboard
- S6 Health
- S6 Smart Manager
- S6 Gallery
- S6 Photo Editor
- S6 Email
- S6 Dialer and Contacts
- S6 Camera
- S6 SystemUI
- S6 My Files
- S6 Music
- S6 Calculator
- S6 Calendar
- S6 Galaxy Apps
- S6 WallpaperPicker
- S6 S Browser
- S6 S Translator
- S6 Optical Reader
- S6 Smart Remote
- S6 Clock
- S6 Video App
- S6 Memo
- S6 Voice Recorder
- S6 GeoNews
- S6 S Voice
- S6 Theme Store
- S6 Theme Center
- More!!

Flash it via Odin


【ツ】 PASSWORD FOR EXTRACTING-
pereradileepae300sV1

☛ THIS IS JUST A PORT SO THERE MIGHT BE BUGS!
USE IT FOR YOURSELF AND DONT BLAME ME!☚


Download Fixed Firmware 


SHV-E300S Google Drive

28 comments:

Popular Posts

Blog Archive

Total Pageviews

Powered by Blogger.