සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Sunday, February 26, 2017

HOW TO SAMSUNG KOREAN FIXED TO INTERNATIONAL FIRMWARE FOR GALAXY S5/S5 PRIME/NOTE 3 OR OTHER KOREAN OFFICIAL MASHMELLOW SUPPORTED MODELS BY SR MOBILE


 ROM Info & Features 

Added - S6 Boot Animation
Fix Dialpad & Keyboard
Font With Sinhala
Camera Shutter sounds On /Off
Network Mode Menu
International Ringing Tone & Sounds
Add More..

 Supported devices 

Galaxy S5 Prime SM-G906 S,K,L
Galaxy S5 SM-G900 S,K,L
Galaxy Note 3 SM-N900 S,K,L
Galaxy S3 SHV-E210S,K,L
Galaxy S4 SHV-E330S,K,L 
Galaxy S4 SHV-E300S,K,L 
Galaxy S6 SM-G920S,K,L
Galaxy S6 Edge SM-G925S,K,L
Galaxy S7 SM-G930S,K,L
Galaxy Note4 SM-N910S,K,L
Galaxy Note4 SM-N916S,K,L
Galaxy Note5 SM-N920S,K,L

Note :- Please Phone updatin Firmware Last update

 Installation Steps 

01 Download & copy the ROM to device storage

02 Flash CWM recovery via Odin -recovery
Reboot into recovery mode

03 Wipe Data/Factory reset

04 Install zip from SD card > Select "zip"
Wait until installation completes.

05 03 Wipe Data/Factory reset

06 Reboot after everything finished.


 Download 

Mega 
 

Other Models Recovery Contact Or Inbox Mobile Care Or SR Mobile

Facebook Page Mobile Care
Facebook Nishan Madhushanka  

Contact - Isuru Sajan ( Facebook )
Jayasuriya Sevana Kiula/ Hungama
Phone 0710674635


 සියළුම  Korean දුරකථන සියලුම  මිලදි ගැණිමි සදහා විමසන්න

තොග ගැනුමි කරැවන් විශේෂිත වටිටමි 0777915200 

10 comments:

Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.