සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Tuesday, November 1, 2016

How To Samsung Galaxy Note 4 SM-N910L Stock Rom Fix Korea marshmallow 6.0.1Fix on stock Firmware 

N910LKLU2DPH6_N910LLUC2DPH6_N910LKLU0DPG2_HOME.tar

Link Download Fix_Stock_SM-N910L_6.0.1_kampucheadl.com.tar

Size​ 1.68 GB

Feature 

Remove Korea on KeyDial Remove Korea app system rooted and all stock Firmware.

Flashing requirements

- Odin Tool (Download)
- Desired firmware package
- Samsung device drivers (Download)

Flashing guide

1. Download and extract a zip file containing your desired firmware.
2. Open Odin Tool.
3. Boot your device in the "Download Mode":
     Press Volume Down, Power and Home buttons at same time for 5-8 seconds until download mode is active.

4. Connect your device to PC via the USB cable while in download mode.
5. Next, check the "Auto Reboot" and "F. Reset Time" options in Odin Tool.
6. Hit the AP/PDA button then browse and select a tar file from the extracted folder.

7. Finally press the start button to begin flashing the firmware update on your device.


Rom Pass - $8
eZ Cash 0777915200
Nishan Phone Service 

5 comments:

Unknown said...

where is the password

Unknown said...

is it custom rom or just stock rom ?

Unknown said...

www.kampucheadl.com-N910LFIX

Unknown said...

Fix on stock Firmware N910LKLU2DPH6_N910LLUC2DPH6_N910LKLU0DPG2_HOME.tar

Pass:www.kampucheadl.com-N910LFIX

Link Download Fix_Stock_SM-N910L_6.0.1_kampucheadl.com.tar

Unknown said...

The password didon't work

Popular Posts

Total Pageviews

Nd Mobile. Powered by Blogger.