සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Tuesday, May 24, 2016

[ Fixed Rom ] Samsung Galaxy Note 2 SHV-E250K Lollipop 5.1.1 Fixed Firmware

Android version 5.1.1
Support Device Galaxy Note2 E250K
auto 3G
Icon pack Note5
S launcher fast
Menu Khmer
add Khmer Keyboard
Note5 wallpaper
Smooth & Stable
No any bugs

Download Firmware 

SHV-E250K Google Drive Link

Pass Please Contacts 
Facebook madhushanka

17 comments:

Post a Comment

Posted by: Mr. Nishan Madhushanka
Note: not responsibility if your phone had any problems or broken

Help Call Whatsapp +94789979002

Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.