සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Tuesday, November 17, 2015

Samsung Galaxy Note2 SHV-E250L 5.0.1 Port S6 Lolipop Fixed 3G Firmware- S6 Accuweather
- S6 TouchWiz Home
- S6 Messags (Floating Message)
- S6 Settings
- S6 Keyboard
- S6 Health
- S6 Smart Manager
- S6 Gallery
- S6 Photo Editor
- S6 Email
- S6 SystemUI
- S6 My Files
- S6 Calculator
- S6 Calendar
- S6 Camera
- S6 Galaxy Apps
- S6 WallpaperPicker
- S6 S Browser
- S6 S Translator
- S6 Dialer and Contacts
- S6 Optical Reader
- S6 Smart Remote
- S6 Clock
- S6 Video App
- S6 Memo
- S6 Voice Recorder
- S6 Theme Store
- S6 Theme Center
+ Flash By Odin 

Download Fixed 3G 4G Firmware 


SHV-E250L Lollipop 5.0.1

26 comments:

 1. password plz...laysonmngazija@gmail.com

  ReplyDelete
 2. https://www.youtube.com/watch?v=GPg8KDNvHYM

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Password: E250LS6$$$333
  For my phone 3G is not working...!!!
  But I wish all of you don't like me...!!!
  Good Luck...!!!

  ReplyDelete
 5. cameraa warning failed i cant fixed it

  ReplyDelete
 6. plz help me i cant fix my camera failed
  how i fix it

  ReplyDelete
 7. for the bugs is widgets time ang lock weather

  ReplyDelete
 8. Password ..... Help me Please?

  ReplyDelete
 9. Password send on my account ahadshaikh198@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Please help me it show camera failed

  ReplyDelete
 11. Password send on my mail :syahh28@gmail.com

  ReplyDelete

Posted by: Mr. Nishan Madhushanka
Note: not responsibility if your phone had any problems or broken

Help Call Whatsapp +94777915200

Popular Posts

Blog Archive

Total Pageviews

Powered by Blogger.