සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Tuesday, November 17, 2015

Samsung Galaxy Note2 SHV-E250L 5.0.1 Port S6 Lolipop Fixed 3G Firmware- S6 Accuweather
- S6 TouchWiz Home
- S6 Messags (Floating Message)
- S6 Settings
- S6 Keyboard
- S6 Health
- S6 Smart Manager
- S6 Gallery
- S6 Photo Editor
- S6 Email
- S6 SystemUI
- S6 My Files
- S6 Calculator
- S6 Calendar
- S6 Camera
- S6 Galaxy Apps
- S6 WallpaperPicker
- S6 S Browser
- S6 S Translator
- S6 Dialer and Contacts
- S6 Optical Reader
- S6 Smart Remote
- S6 Clock
- S6 Video App
- S6 Memo
- S6 Voice Recorder
- S6 Theme Store
- S6 Theme Center
+ Flash By Odin 

Download Fixed 3G 4G Firmware 

Update post link not working

28 comments:

Popular Posts

Blog Archive

Total Pageviews

Powered by Blogger.