සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Sunday, October 11, 2015

Samsung Galaxy S3 SHV-E210S/K S6 Style Lollipop 5.0.2 Stable Fixed Firmware


Shv-E210s/k S6 Style
S6 Apps
Fixed Sms
Auto Apn
Flash By Odin Free Rom

Download Fixed Firmware 


SHV-E210S,K 5.0.2 Lollipop

36 comments:

Post a Comment

Posted by: Mr. Nishan Madhushanka
Note: not responsibility if your phone had any problems or broken

Help Call Whatsapp +94789979002

Popular Posts

Blog Archive

Total Pageviews

Powered by Blogger.