සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Wednesday, October 21, 2015

Samsung Galaxy S4 LTE-A SHV-E330SKL Stable Fixed Firmware V2.1

Hello Flashers!
I'm proud to present you my latest work!
DA ROM For Samsung Galaxy S4 LTE-A SHV-E330S/K/L.
Rom Info

-Rebased To I9506XXUDKO2 Update
- Rooted With Latest SuperSU V2.72
- DeOdexed
- DeKnoxed
- Zipaligned
- Super Slim
- Fixed 'Android Is Upgrading' Screen On Each Boot.
- Auto APN Detection
- Direct Boot To HomeScreen On 1st Boot.! (Im Too Lazy to Go Through The Setup  )
- Init.D Support
- Best Init.D and Build.prop Tweakes Included
- S6 Keyboard
- S6 Weather Widget
- S6 Wallpaper Picker
- S7 Bootanimation
- CSC Mods
- More Than 1000 Fonts Preloaded!
- Theme Support Added.
- Marshmallow SystemUI
- Fixed SMS Delivery Reports
- Call Recording Enabled.
- All Network Modes Enabled.
- Busybox | Zipaligned | Deknoxed
- iOS Emojis Added
- Less RAM Usage
- Stock Kernel
-Added SuperSU in App Drawer
-Added Samsung Music
-More Debloated

Rom Installation

-YOU MUST BE IN STOCK LOLLIPOP ROM BEFORE YOU FLASH THIS!
- Download the ROM and Extract The TAR File
- Open Odin 3.07 or Higher And Put Into PDA/AP Tab
- Connect The Phone In Download Mode and Hit START!
- After The Process Phone Will Automatically Reboot. Remove and Reinsert Battery and Go To Recovery Mode.
- Do a Factory Reset and Turn On The Phone

Bugs 

NO KNOWN BUGS! FIND OUT YOURSELF

Download 

SHV-E330SKL Google Drive 

52 comments:

Popular Posts

Blog Archive

Total Pageviews

Powered by Blogger.